Vedtægter

Foreningens vedtægter kan læses nedenfor, eller i PDF-format. Begge versioner er med forbehold for fejl ved indskanning og redigering. Det mindre læsevenlige originaldokument er også tilgængeligt som PDF.

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk Frederiksberg

Ændringer til det oprindelige dokument er indsat i teksten (understreget), med den oprindelige ordlyd i slutnote.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1

Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk Frederiksberg".

§ 2

Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Note 1

§ 3

Foreningens formål er at administrere ejendommen matr. nr. 14di og 14dk Frederiksberg, beliggende Holger Danskesvej 12, 12A, 14, 16 og 18 Frederiksberg og varetage medlemmernes fællesinteresser, derunder sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen, og at ejendommens vedligeholdelsestilstand altid er forsvarlig.

FORENINGENS KAPITALFORHOLD:

§ 4

For foreningens forpligtelser med hensyn til administration, fællesudgifter mv. hæfter medlemmerne personligt solidarisk.

Til dækning af foreningens udgifter, jfr. § 3, betaler medlemmerne - i forhold til de i den tinglyste fortegnelse anførte fordelingstal - en ydelse. Ydelsens størrelse fastsættes af administrator på grundlag af et af ham udarbejdet driftsbudget. I tilfælde af store uforudsete udgifter skal administrator være berettiget til at opkræve en ekstraordinær ydelse.

Administrators bestemmelser om ydelsernes fastsættelse skal godkendes af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen nægter at godkende administrators bestemmelser, kan spørgsmålet af administrator indbringes for en generalforsamling.

Den ordinære ydelse erlægges månedsvis eller kvartalsvis forud efter administrators bestemmelse.

Til sikkerhed for betaling af de førnævnte ydelser og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på de enkelte medlemmer derunder udgifter ved et medlems misligholdelse udsteder ethvert medlem til foreningen et skadesløsbrev eller ejerpantebrev med pant i lejligheden. Sikkerhedsstillelsen skal i alt udgøre kr. 20.000,00 for lejligheder med fordelingstal 4 og for lejligheder med fordelingstal 5 og derover skal sikkerhedsstillelsen udgøre kr. 26.000,00. Sikkerhedsstillelsen skal i forbindelse med ejerskifte bringes op på ovennævnte størrelse. Note 2

De til foreningen håndpantsatte skadesløsbreve og ejerpantebreve respekterer ikke nogen prioriteter eller hæftelser på de respektive lejligheder. Note 3

Bestyrelsen kan i øvrigt meddele rykningspåtegning i overensstemmelse med generelle retningslinjer for alle ejerlejligheder.

Foreningen skal bortset fra en eventuel grundfond og en rimelig driftskapital ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene af medlemmerne opkræve de fornødne bidrag, der kræves til at bestride ejendommens fællesudgifter.

Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller på postgirokonto, dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en sådan størrelse, som er nødvendig for den daglige drift.

§ 5

Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af ejerlejligheder i ovennævnte ejendom, herunder den oprindelige ejer indtil alle lejligheder er solgt. Medlemskab er pligtmæssigt og indtræder den dag, da den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget, anmeldes til tinglysning. Den tidligere ejers medlemskab ophører først endeligt, når den nye ejers skøde er tinglyst endeligt uden præjudicerende retsanmærkninger.

Første køber af en ejerlejlighed indtræder som medlem på overtagelsesdagen.

§ 6

Rettigheder og forpligtelser fordeles mellem medlemmerne i forhold til de i den tinglyste fortegnelse anførte fordelingstal.

VEDLIGEHOLDELSE OG ORDEN:

§ 7

Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte ejere, hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, radiatorer, gas- og vandhaner, kort sagt alt hvad der er installeret indenfor ejerlejlighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af ejendommens forsyningsledninger og fællesinstallationer udenfor de enkelte lejligheder, indtil disses forgreninger i de enkelte lejligheder.

Indehavere af lejligheder med brugsret til have skal sørge for, at denne holdes i ordentlig stand med pligt til at vedligeholde haveloddens indhegning.

Den oprindelige ejer af hele ejendommen kan ikke af generalforsamlingen eller andre pålignes at bidrage mere til udvendig vedligeholdelse end hvad han efter den til enhver tid gældende lejelov skal afsætte til udvendig vedligeholdelse vedrørende de af ham ejede lejligheder.

Ejeren og de personer, der har ophold i hans lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler, jfr. i øvrigt § 10 og 12. Er intet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler om husorden.

Ejerlejlighedsejerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller af ydersiden af vinduernes træværk, eller lade opsætte skilte, reklamer mv. uden bestyrelsens samtykke.

Husdyr må kun holdes i lejlighederne med bestyrelsens skriftlige samtykke. Et sådant samtykke kan tilbagekaldes, såfremt lejlighedsejeren ikke overholder de af bestyrelsen derom givne ordensforskrifter.

Udlejning må kun ske med bestyrelsens samtykke.

BESTYRELSEN:

§ 8

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3 - 5 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer, herunder ægtefæller og samboende samt lejere, såfremt der foreligger samtykke fra ejer. Note 4

Af bestyrelsens medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidigvalgte medlemmer og suppleanter ved lodtrækning og/eller ved den rækkefølge i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted.

Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 3, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen vælger en formand af sin midte.

Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 9

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af ejerlejlighedsforeningens anliggender og fører tilsyn med administrators virke.

Bestyrelsen antager en ejendomskyndig administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift, som skal være advokat, statsaut. revisor eller ejendomsmægler.

Det påhviler administrator at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses påkrævede. Administrator fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, der administreres af ham, jfr. § 4.

Administrator er befuldmægtiget til at handle for foreningen i den daglige drift. Administrator kan afskediges, når 3/4 i tal og vægt af samtlige stemmeberettigede i foreningen på en generalforsamling ønsker dette, medmindre der foreligger grov misligholdelse. Opsigelsesvarslet er gensidigt et 1/2 år til et regnskabsårs afslutning.

Honoraret fastsattes til gældende takst for administration af fast ejendom.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen, dog mindst 2 medlemmer er til stede.

Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

§ 10

Hvis en lejlighed groft forsømmes eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en derfor fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for ejerens regning på foreningens vegne og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret.

ANKE:

§ 11

Bestyrelsens beslutninger kan af et medlem eller af administrator indankes for førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger kan prøves ved de ordinære domstole. Sag anlægges ved underret i den retskreds, hvori ejendommen er beliggende.

Anke har ikke opsættende virkning forsåvidt angår bestyrelsens beslutninger i henhold til § 10 og ej heller beslutninger, som ikke tåler udsættelse.

MISLIGHOLDELSE:

§ 12

Såfremt et medlem ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser over for foreningen eller groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt såvel som hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller gør sig skyldig i forhold, svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan bestyrelsen bestemme, at ejeren og i tilfælde af at lejligheden er udlejet, lejeren uopholdeligt skal fraflytte lejligheden. Dette gælder specielt lejelovens bestemmelser om udeblivelse med betaling, der kommer til anvendelse med mindre ejeren på anfordring inden 3 dage har indbetalt beløbet.

Såfremt lejligheden er udlejet, er lejeren pligtig at betale huslejen til foreningen med frigørende virkning overfor ejeren, såfremt foreningen kræver dette. Foreningen afregner overfor ejer, således at restance afregnes forlods og derefter afregnes løbende fællesomkostningsbidrag, medens restbeløbet afregnes til ejeren.

TEGNINGSRET:

§ 13

Ejerforeningen forpligtiges ved underskrift af 2 medlemmer af bestyrelsen sammen med administrator.

REVISION:

§ 14

Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen.

Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende.

Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende.

Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen.

GENERALFORSAMLING:

§ 15

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april med 8 dages varsel efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen vælger dirigenten.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent,

  2. Formandens beretning om det forløbne år,

  3. Regnskab og revisors påtegning,

  4. Valg af bestyrelse og suppleanter,

  5. Valg af revisor og suppleant,

  6. Bestyrelsens og medlemmernes forslag,

  7. Eventuelt.

§ 16

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller én fjerdedel af foreningens medlemmer eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 17

Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer med ægtefæller, dens bestyrelse, administrator samt revisor. Kun foreningens medlemmer har stemmeret. Hvert tal i de i § 6 nævnte fordelingstal giver én stemme.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed undtagen i tilfælde, hvor der til afstemning foreligger forslag til vedtægtsændringer eller foreningens opløsning.

Forslag til foreningens opløsning eller ændring af § 7, stk. 4 eller § 9, stk. 4, kan kun vedtages enstemmigt med tilslutning fra samtlige medlemmer.

Forslag om vedtægtsændringer, væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af stemmerne er repræsenteret og med mindst to tredjedele flertal.

Er på en generalforsamling ikke det i følge foranstående fornødne antal stemmer repræsenteret, skal der med 14 dages skriftligt varsel indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes senest seks uger efter den første generalforsamling, og på denne kan da forslag, som har været behandlet på den første generalforsamling, vedtages med to tredjedel flertal uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et myndigt ikke-medlem, et andet medlem eller disses ægtefæller, der da i kraft af fuldmagten har adgang til generalforsamlingen. Ingen kan dog afgive stemmer for flere end tre medlemmer.

Efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, behandles forslag om udskiftning af administrator.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest den 1/3.

Forslag skal fremgå af indkaldelsen, jfr. § 15, stk. 1 før beslutning kan tages af generalforsamlingen herom.

Over det på en generalforsamling passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand.

ÅRSREGNSKAB:

§ 18

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og administrator samt påtegnes af revisor.

FORSKELLIGE BESTEMMELSER:

§ 19

Lejlighederne må stedse kun benyttes til beboelse og må kun benyttes til erhverv, såfremt dette er sket før ejendommens udstykning til ejerlejligheder, med mindre tilladelse undtagelsesvis måtte blive givet af generalforsamlingen med kvalificeret flertal, jfr. § 9, stk. 4.

Ethvert medlem kan pantsætte og sælge sin ejerlejlighed, men kan ikke udleje den uden bestyrelsens samtykke. Ejerlejligheden falder i arv og kan være genstand for kreditorforfølgning.

§ 20

Foreningen skal tilsluttes den under dannelse værende fællesforening for ejerlejlighedsforeninger tilsluttet grundejernes landsforbund, respektive direkte tilsluttet dette forbund.

§ 21

Såfremt der i ejendommen findes viceværtbolig eller anden funktionærlejlighed der tjener til bolig for en til ejendommens pasning ansat funktionær, er ejerlejlighedsforeningen pligtig til, på den oprindelige ejers forlangende, når mindst 80 % af ejerlejlighederne er solgt, at overtage funktionærlejligheden eller funktionærlejlighederne til en pris svarende til gennemsnitsprisen for de solgte lejligheder. Ved overtagelsen udredes ingen kontant udbetaling, men ejerlejlighedsforeningen udsteder til ejeren et pantebrev med pant i den pågældende funktionærlejlighed, hvilket pantebrev afvikles ved betaling af et fast halvårligt afdrag på en sekstendedel af hovedstolen, hvorhos der erlægges renter med 8 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld. Renter erlægges første gang i den 11/6 eller 11/12 termin, der efterfølger overdragelsen, medens afdrag første gang betales i den 11/6 eller 11/l2 termin, der falder mindst 6 måneder efter overdragelsen. Pantebrevet indestår uopsigeligt fra kreditors side, indtil det er afdraget.

§ 22

Med hensyn til de ejendommen påhvilende gældsforpligtelser, servitutter mv. henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Nærværende vedtægter respekterer de ejendommen påhvilende servitutter mv. og nuværende og fremtidige pantegæld og behæftelser uden begrænsning af nogen art.

København, den 22/4 1970

Helge Overby

Oprindelig ordlyd:

1) Foreningens hjemsted er Gammel Kongevej 127, 1850 København V.

2) Til sikkerhed for betaling af de førnævnte ydelser og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på de enkelte medlemmer, derunder udgifter ved et medlems misligholdelse, udsteder ethvert medlem, undtagen den oprindelige ejer af ejendommen (grundejeren), til foreningen et skadesløsbrev med pant i ejerlejligheden. Størrelsen af skadesløsbrevet fastsættes af bestyrelsen ved udstedelse af første skøde på ejerlejligheden. Skadesløsbrevets størrelse skal svare til mindst ét års ydelse.

3) Skadesløsbrevet respekterer de prioriteter, som hviler på ejerlejligheden ved udstedelsen af det første skøde og respekterer i øvrigt uden særskilt påtegning til enhver tid størst mulige lån af Overformynderi-, kreditforenings- og hypotekforenings-, sparekasse- og reallånefondsmidler til forhøjet rente og med statutmæssige forpligtelser.

4) Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer og disses ægtefæller, der bor i ejendommen.